Wynalazki


PatentWynalazki to nowe i nieoczywiste rozwiązania problemów technicznych, których ochrona jest możliwa w przypadku, gdy są spełnione określone ustawą wymogi, do których należą w szczególności:

  • wynalazek musi być nowy, a więc nie może zostać podana do wiadomości publicznej jakakolwiek informacja, na czym polega jego idea;
  • nie może być oczywisty, czyli nie może w sposób jednoznaczny dla fachowca danej branży, wynikać z rozwiązań już obecnych na rynku;
  • musi nadawać się do przemysłu, a tym samym do produkcji i powinno dać się wykonać technologią, którą można wielokrotnie go odtwarzać;

Patenty

Patenty to prawa do wyłącznego korzystania z wynalazków przez określony czas, w sposób zarobkowy lub zawodowy na terytorium danego państwa, przyznane przez właściwy urząd. Podlegają wpisowi do rejestru patentowego, a informacja o ich udzieleniu publikowana jest w Wiadomościach Urzędu Patentowego. Są one zbywalne oraz podlegają dziedziczeniu, przy czym umowa o ich przeniesienie wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.