Usługi z zakresu ochrony własności intelektualnej


ProjektKancelaria SWP rzecznicy patentowi Stachowski, Wściubiak, Rosół sp. p. świadczy kompleksowe usługi z zakresu ochrony własności intelektualnej wyłącznie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Pomagamy chronić wynalazki oraz znaki kojarzone bezpośrednio z Państwa towarami lub usługami. Mamy wieloletnie doświadczenie, a także niezbędną wiedzę, umożliwiającą skuteczne wykonywanie zleconych usług, której zakres obejmuje:

  • konsultacje i doradztwo oraz ocenę dostępnych rozwiązań pod kątem możliwości objęcia ich ochroną prawną;
  • przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej oraz prowadzenie spraw ochrony własności przemysłowej takich wyników twórczości jak: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe oraz znaki towarowe zarówno w procedurach polskich, jak i międzynarodowych;
  • nadzór nad stanem praw wyłącznych Klientów Kancelarii;
  • pomoc podczas toczących się sporów sądowych i przedsądowych z zakresu spraw dotyczących własności intelektualnej;
  • wydawanie opinii prawnych i technicznych oraz przeprowadzanie konsultacji i udzielanie porad z zakresu własności intelektualnej;
  • sporządzanie i opiniowanie oraz doradztwo dotyczące umów, porozumień i listów intencyjnych;
  • pomoc w unieważnianiu patentów, praw ochronnych i praw z rejestracji;
  • składanie sprzeciwów wobec rejestracji znaków towarowych polskich i unijnych

Nasza Kancelaria świadczy również inne usługi dotyczące zagadnień w zakresie własności intelektualnej, których ramy uzgadniane są indywidualnie z każdym Klientem.

Nie współpracujemy z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej.

 Wynalazki i patenty

Separator

Wynalazek to oryginalne i innowacyjne nowe i nieoczywiste rozwiązanie istniejącego problemu technicznego, które zazwyczaj przyjmuje formę przestrzennego wytworu materialnego, np. urządzenia lub jednego z jego elementów, bądź bezpostaciowego wytworu materialnego takiego jak: związek chemiczny, środek farmaceutyczny czy farba, a także metody lub procesu. Nadaje się on do przemysłowego stosowania, jeżeli pozwala na uzyskanie produktu lub wykorzystywanie w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa.

Patenty to prawa wyłącznego korzystania z wynalazków w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub innych, wyznaczonych krajów. Ich ważność trwa dwadzieścia lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym RP. Bez względu na dziedzinę techniki patenty są udzielane na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania.Wzory użytkowe

Separator

Wzory użytkowe to nowe i nadające się do przemysłowego zastosowania rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu lub budowy przedmiotu o trwałej postaci bądź przedmiotu składającego się ze związanych ze sobą funkcjonalnie części o trwałej postaci. Ich ochrona przyznawana jest na 10 lat i na ten okres udziela się prawa do wyłącznego korzystania ze wzoru użytkowego w sposób zarobkowy na określonym terytorium Rzeczpospolitej.

Wzór użytkowy to pojęcie znane również jako „mały wynalazek”. Często stanowi ulepszenie technologiczne, będące pewnym przełomem i ułatwiające użytkowanie danego produktu. Użyteczność wzorów ma łączyć ze sobą elementy poręczności, przydatności i powtarzalności. Jest on, podobnie jak wynalazek, nowym rozwiązaniem o charakterze technicznym, jednak nie musi cechować się nieoczywistością, a zatem stawiane są przed nim mniejsze wymagania niż przed zgłoszonym do opatentowania wynalazkiem. Ponadto, czas jego ochrony jest krótszy niż ochrona wynikająca z patentu na wynalazek.Wzory przemysłowe

Separator

Wzory przemysłowe stanowią ważny element funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw, gdyż są składnikiem identyfikacji wizualnej firmy, a przede wszystkim indywidualizują i wyróżniają wygląd oferowanych produktów. Cechami charakterystycznymi oferowanych produktów Ten wyróżniający wygląd wytworu można osiągnąć poprze nadanie mu charakterystycznych i niepowtarzalnych cech i charakteryzują się oryginalnymi cechami linii, konturów, kształtów, kolorystyką czy fakturą lub materiałami, z których zostały wykonane. oraz ich ornamentacją.Najważniejszym aspektem wzoru przemysłowego jest jego wygląd.

Uzyskanie ochrony z rejestracji wzoru przemysłowego podnosi wartość produktu i daje projektantowi lub producentowi prawo wyłącznego korzystania ze wzoru w sposób zarobkowy na całym obszarze Rzeczpospolitej lub innych, wyznaczonych krajów.. Zabezpiecza ona również przed kopiowaniem lub podrabianiem go przez konkurentów. Ochrona w przypadku wzorów przemysłowych dotyczy wyglądu zewnętrznego dowolnego produktu przemysłowego lub rzemieślniczego i prawa z rejestracji wzoru udzielana jest na okres 25 lat podzielonych na pięcioletnie okresy.Znaki towarowe

Separator

Znaki towarowe to oznaczenia umożliwiające odróżnienie towarów lub usług jednej firmy od tych proponowanych przez innego przedsiębiorcę. Najczęściej występującymi są znaki słowne, graficzne, słowno-graficzne, przestrzenne, dźwiękowe czy multimedialne.

Na znak towarowy udzielane jest prawo ochronne, które trwa 10 lat licząc od daty zgłoszenia. Okres ten, przed jego upływem, można przedłużać o kolejne 10 lat. Znaki towarowe zgłasza się do ochrony wspólnie z tzw. wykazem towarów lub usług, czyli listą takich towarów lub usług dla jakich znak będzie w praktyce używany jako ich identyfikacja. Jeden przedsiębiorca może posiadać wiele znaków towarowych służących odróżnianiu jego różnych towarów lub usług.Nieuczciwa konkurencja

Separator

Nieuczciwa konkurencja to działanie niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy bądź klienta. 

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji piętnuje nierzetelne działania przedsiębiorców w różnych aspektach prowadzonej działalności gospodarczej. Pozwala bronić się przed konkurentami fałszywie oznaczającymi swoje towary np. nieuprawnionymi oznaczeniami świadczącymi o wyższej jakości produktu lub mylącymi co do jego pochodzenia, prowadzącymi nieuczciwą działalność reklamową, rozpowszechniającymi nieprawdziwe informacje czy też wobec naruszającymi informacje poufne.Doradztwo prawne i sprawy sporne

Separator

Doradztwo prawne i sprawy sporne to jeden z bardzo ważnych obszarów naszej działalności. Pomagamy Klientom przede wszystkim w kwestiach dotyczących prawa własności przemysłowej. Reprezentujemy naszych Klientów w sporach przedsądowych i sądowych, a także przygotowujemy ich pisma ostrzegawcze lub obrony przed stawianymi zarzutami. Służymy pomocą w opracowaniu rzetelnych argumentów, umożliwiających odparcie zarzutów stawianych przez konkurencję. Ponadto udzielamy również porad z zakresu prawa własności intelektualnej. Chętnie umawiamy się na konsultacje i objaśniamy wszelkie zagadnienia, które są niezrozumiałe dla Klientów.
Możemy także dla Państwa przygotować opinię prawną, dotyczącą szeroko rozumianego prawa własności intelektualnej w szczególności prawa własności przemysłowej. Dla naszych Klientów opracowujemy umowy, porozumienie czy też listy intencyjne z zakresu prawa własności intelektualnej. Ponadto w imieniu Klientów składamy sprzeciw wobec rejestracji znaków towarowych polskich oraz unijnych.